Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny z
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist z siedzibą w Kamień Pomorski (adres biura Stowarzyszenia to: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Gryfitów 1), a jego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000112518.

2. Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist będzie przetwarzać dane zawarte w niniejszym formularzu w związku z realizacja zadań statutowych i celów wskazanych powyżej.

3. Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist informuje, iż podanie danych jest dobrowolne.

4. Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist informuje, iż podanie danych jest niezbędne do realizacji celów statutowych i celów wskazanych powyżej

5. Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist informuje, iż dane, w opisanym wyżej zakresie, mogą zostać przekazane organizatorom regat. W przypadku takiego przekazania przysługiwać będzie również prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7) i 8) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub w wobec przekazania ich innemu administratorowi.

6. Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist będzie przetwarzało dane osobowe na podstawie niniejszej zgody, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), jak również w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 3) i 5) oraz ust. 4 ww. Ustawy.

7. Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist informuje, iż dane osobowe będą pozyskiwane wyłącznie bezpośrednio na podstawie niniejszego formularza.

8. Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist informuje, iż zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,

2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,

5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

7) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4) i 5) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,

8) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4) i 5) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,

9. Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz krajowego. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2.